Ấp trứng voi

Có một anh chàng nọ nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc (giống truyện Tiên Dung – Đồng Tử).…