Thuyết phục

Người bán hàng ở một hiệu buôn trong làng cố thuyết phục người nông dân mua một chiếc xe đạp.

– Tôi thà bỏ tiền mua một con bò sữa còn hơn.

– Nhưng thử nghĩ mà coi – người bán hàng khăng khăng – trông anh thộn tới mức nào nếu cưỡi con bò ấy mà đi.

Người nông dân đáp:

– Nhưng nếu tôi cố bắt chiếc xe đạp ấy cho ra sữa thì trông còn thộn gấp bội.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận