Nghịch tử

Nghịch Tử – Phim Truyện Phật Giáo Chứng minh: HT. Thích Đạt Đạo; Cố vấn nghệ thuật: TT. Thích Đồng Bổn Quý Luân Studio…