Một ngày khó ở

Thơ vui: Một ngày khó ở Tự dưng chiếc lá nhỏMọc kiểu đéo gì đây?Sao lại màu xanh thế?Ai cho mọc trên cây?Còn đèn…