Đỉnh cao của dịch thuật

Một cây làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại lên hòn núi cao
1 tree can’t make a hill / 3 trees can make a huge mountain

… Tiệc thì phải có thịt gà / Đàn ông phải có đàn bà mới vui
Parties go with chicken / So men go with women, it’s fun!

Làm trai cho đáng nên trai / Đi đâu cũng có chân dài chạy theo
You’re male, you’re must manly / Go out you have beauties chasing

Ta về ta tắm ao ta / Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
We came home, bath our pond / Clean or not it’s all better

Kim đâm vào thịt thì đau / Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời
Needle hits meat so pain / Meat over meat miss to the end

Chân dài là vợ đại gia / Đùi to chân ngắn mới là vợ anh
Beauty come with rich man / Ugly lacoste, that is my wife

truyen cuoi, key office 2010 professional plus moi nhat 2019 2020, chu dai bi 21 bien

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận