Đỉnh cao của dịch thuật

Một cây làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại lên hòn núi cao
1 tree can’t make a hill / 3 trees can make a huge mountain

… Tiệc thì phải có thịt gà / Đàn ông phải có đàn bà mới vui
Parties go with chicken / So men go with women, it’s fun!

Làm trai cho đáng nên trai / Đi đâu cũng có chân dài chạy theo
You’re male, you’re must manly / Go out you have beauties chasing

Ta về ta tắm ao ta / Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
We came home, bath our pond / Clean or not it’s all better

Kim đâm vào thịt thì đau / Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời
Needle hits meat so pain / Meat over meat miss to the end

Chân dài là vợ đại gia / Đùi to chân ngắn mới là vợ anh
Beauty come with rich man / Ugly lacoste, that is my wife

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận