Chương trình tìm “1 nửa hoàn hảo”

Có nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ.

Cô đưa ra các tham số sau :
Đẹp trai = 1; Xấu trai = -1; Chung thủy = 2; Đa tình = -2; Nghèo = 3; Giàu = -3; Đã có vợ = 0;

Và có được kết quả như sau :
Đẹp trai (1) + chung thủy (2) = Nghèo (3).
Chung thủy (2) + giàu (-3) = Xấu trai (-1).
Nghèo (3) + xấu trai (-1) = Chung thủy (2).
Đẹp trai (1) + giàu (-3) = Đa tình (-2).
Đẹp trai (1) + chung thủy (2) + giàu (-3) = Đã có vợ (0).

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận