Sắp xếp sao bây giờ?

Đố các bạn có 10 cái ghế + 9 bà hoàng hậu + 3 ông vua

=> Hãy sắp xếp sao cho:

9 bà hoàng hậu 3 ông vua ngồi lên đủ 10 cái ghế mà chi có 1 người ngôi đúng 1 cái!

Chia sẻ bài này với bạn bè

54 Trả lời to "Sắp xếp sao bây giờ?"

Bình luận