Không hiệu quả ??!

Xem ra không hiệu quả 👿 Bảng hiệu, Thông báo, Thông Điệp, Cấm, Cấm đái bậy, Trẻ con, Biển báo, Câu bên dưới hơi thừa nhỉ :mrgreen:  ai mà chả biết >”<Bảng hiệu, Thông báo, Thông Điệp, Cấm, Cấm đái bậy, Trẻ con, Biển báo,

Chỗ này chắc đông khách quá nên phải… cấm ❗
Bảng hiệu, Thông báo, Thông Điệp, Cấm, Cấm đái bậy, Trẻ con, Biển báo, Bác sửa xe này coi bộ hơi bị VIP ở khu vực này 😡
Bảng hiệu, Thông báo, Thông Điệp, Cấm, Cấm đái bậy, Trẻ con, Biển báo, Chết cười … 🙄 Bảng hiệu, Thông báo, Thông Điệp, Cấm, Cấm đái bậy, Trẻ con, Biển báo,

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận