Gài Hàng

Ba người đàn ông vào rừng, gặp một bọn thổ dân. Thủ linh bộ tộc đó ra lệnh:

– Một là búng chim 100 phát, hai là chết. Chúng bay chọn đi!

Người 1 chọn búng chim. Sau đó anh ta ko đứng nổi

Người 2 cũng chọn búng chim. Kết quả là còn ko bò dậy nổi

Người 3 nghĩ bụng :” Đau 1 giây chết một giờ”. Vì vậy anh ta chọn cách chết.

Thủ lĩnh ra lệnh:” Đem nó vào búng chim đến chết cho tao”

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận