Một ngýời ðàn ông hỏi bác sĩ: – Thýa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhýng lúc nào cũng vậy, mỗi khi…