Tuyển chồng

Một goá phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải…

Cấm trẻ em và những người tự cho rằng mình đã lớn! ……………………………………….oOo……………………………………… Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ…