– Ba đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm không chưa, ba. Tôi ngạc nhiên: “Đề bài khó lắm sao?” – Không. Cô chỉ yêu cầu “Tả bố…